אנכי Vs. אני?

Home Forums Synonyms אנכי Vs. אני?

Tagged: , , ,

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #2087

  QUESTION: What is the etymology of the word אנכי(I)? What special idea does it teach that we do not already see in the word אני (I)? Is it true that the word אנכי is of Egyptian origins?

  ANSWER: Ibn Ezra (Ex. 3:11) suggests a connection between אנך(plumb line) and אנכי(I), but does not explain why. Rabbi Samson Raphael Hirsch (to Gen. 7:4) has a long commentary on this, but I’m notזוכהto understand all the logic, maybe someone can help illuminate it.

  That said, Chazal expounded on the word אנכיas an expression of חינוך – inauguration/ education. This is because אנךphonetically resembles חנך:

  אסתר רבה ד:יב – הקדוש ברוך הוא דבר עם ישראל בלשון שלמדו,הדא הוא דכתיב:אנכיה’אלהיך(שמ’כ:ב) – לשוןיחנך.

  Ohalei Yehuda elucidates this idea by explaining that just as a plumb linetells construction workers how to properly build a wall, so does education teach a person exactly how to remain on the straight and narrow:

  אהלי יהודה (ערךאנך‘ – תד):ובידואנך(עמוס ז:ז) – הוא אבן המכרוע הנמצא בידי בוני הכותלות,שמודדים בה הקירות לבנותן ישר ובשיווי.ויהיה א”כ’אנך’מלשון:חנוךלנער (משלי כב:ו),שפירושו ישרהו והנהיגהו בדרך הישר.

  Various homiletic interpretations of אנכיandאנך are found in Chazal, including a Midrash that suggests the origin is Egyptian, as you mentioned:

  [דרשו ז”ל’אנכי’כנוטריקון]:שבת קה.– אנכי – נוטריקון:אנא נפשי [אני בעצמי]כתיבת יהבית.רבנן אמרי:אמירה נעימה כתיבה יהיבה.איכא דאמרי אנכי למפרע:יהיבה כתיבה נאמנין אמריה; [ובתנחומא דרשוהו חז”ל כמלה מצרית]:תנח‘ (יתרו טז)1:אמר ר’נחמיה מהו אנכי לשון מצרי הוא,למה הדבר דומה,למלך שנשבה בנו,ועשה ימים רבים עם השבאים,למד סיחתן של אותן השבאים,כשעשה נקמה באויביו והביאו ובא להסיח עמו בלשונו,ולא היה יודע,מה עשה,התחיל לספר עמו בלשון השבאים,כך עשה הקב”ה עם ישראל,כל אותן השנים שהיו ישראל במצרים,למדו סיחתן של מצרים,כשגאלן הקב”ה בא ליתן להם את התורה,לא היו יודעים לשמוע,אמר הקב”ה הריני מסיח עמהם בלשון מצרי,אנוך,אדם שהוא מבקש לומר לחבירו במצרים אני,הוא אומר אנוך2,כך פתח הקב”ה בלשונם ואמר ‘אנכי’;[ובמדרש רבה דרשו ז”ל’אנך’מלשון’אנכה’ (או’הכאה’) – לשוןצירוף וחיזוק]:ויקר לג:ב– ויאמר ה’אלי הנני שם אנך (עמוס ז:ח),א”ר יהודה בר סימון,מה היורה הזו אין מעמידה אלא אנכה3,כך אמר הקב”ה אונככם אני ביסורין בעולם הזה.

  1וכן בפסיקתא דר”כ(פיסקא יב)בש”נ.

  2ונ”ל דאינו רחוק להציע שגם במצרית ‘אנך’/’אונך’מורה על אבן הבדיל,ובשמושו בבניה.והאומר’אונך’לחבירו כאומר לו – סבלתי בעבודת ה’אנך’במצרים כמוך.כך כביכול אומר להם הקב”ה – אני סבלתי בשעבוד ה’אנך’שלכם כמוכם.

  3בדפוס וילנה: “אלא נכה”.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.