QUESTION: Why is the plural of מים also מים?

Home Forums General Questions QUESTION: Why is the plural of מים also מים?

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #2234

  QUESTION: Why is the plural of מים also מים?

  ANSWER:

  ישנן שמות שיבואו רק ברבים כמו מים,שמים,חיים,פנים,זקונים,נעורים,מטעמים,עצלתיים,צהריים,מאניים,נחשתיים,רחיים, “על האבניים“,עלומים,בתולים. (כתבים נבחרים [רישראל בנדיט],ועוד מחברים).

  ויקרא כא:יגוְהוּא אִשָּׁה בִבְתוּלֶיהָ יִקָּח;אבעבבתוליה יש שמות בלהק לא יפרדו לעולם,כמו:נעורים וזקונים ועלומים ובתולים.ויש שמות בלהק שלא יתחברו כטף ושכם וזהב וברזל.מקרא מפורשבתוליהבלשון רבים שאם נבעלה אפילו שלא כדרכה אסורה(רבינו אפרים).והאבעז פירש שבתולים הוא מהשמות המוזכרים בלשון הקודש תמיד בלשון רבים (וכמו נעורים (ישעיה נד:ו)וזקונים(בראשית לז:ג).

  במדבר כד:זיִזַּל מַיִם מִדָּלְיָו;אבעיזל מים הנה מים לשון יחיד,כמו:מי נדה לא זורק עליו (במדבר יט:יג).

  איוב לח:לגהֲיָדַעְתָּ חֻקּוֹת שָׁמָיִם אִם תָּשִׂים מִשְׁטָרוֹ בָאָרֶץ;אבעמאזנים” (עם פקדושת התורה ודקדוקה)בא לאחד [בלשון יחיד]והוא הפסוק:אם תשים משטרו בארץ,והוא זר [כי היה ראוי משטרם בכנוי הרבים כי הוא מוסב לשמים הנזכרים].

  קהלת י:יחבַּעֲצַלְתַּיִם יִמַּךְ הַמְּקָרֶה וּבְשִׁפְלוּת יָדַיִם יִדְלֹף הַבָּיִת;אבעבעצלתיםידוע כי כל מלה שהיא על שנים היא שנים כמו עינים רגלים ידים שוקים שינים בעבור היותם שתי מערכות רחים וכן שמים ומבין סוד הגלגלים יודה כן וכן פעמים גם מים ויש לו סוד סתום וחתום ואת כל לוחותים שיש ספינות כשתי לוחות מעקש דרכים כן ויורה עליו סוף הפסוק יפול באחת וכן פירש רבי משה הכהן נע צהרים.

  חומש גור אריה,ויקרא דף קעומילת מים החומרית תאמר רק בלשון רבים ולא בלשון יחיד ראה שם הערה ובפחד יצחק שבועות מאמר טז הרחיב לבאר נקודה זו וכתב שם אות י בתוך דבריו נמצא הוא האדם בחתירה תמידית להבקיע את ההסתרה של ריבוי בכדי לגלות לעצמו את תואר היחידות של אישיותו האדם חש עלבון כשמתיחסים אליו יחס של אדם בכלל ולא יחס שאליו בפרט ככל שהכללתו מרובה עלבונו מרובה כל מה שאתה מכללו יותר אתה מחללו יותר.

  דברות צבי,דף רייש בזה רמז נפלא דהנה כבר אמרנו בשם המהרל שמים הם חומר נקי ללא יכולת לקבל צורה ומוסיף המהרל שלכן מים מופיעים תמיד בלשון רבים ואין יכולת לבטאות חומר זה בלשון יחיד והיינו משום שאין הם מקבלים צורה שמאחדת ועושה אותם קומה אחידה המים תמיד נפרדים וזורמים לכל כיון חומר נקי ללא צורה והנה ראו

  על אבותינו ועל יחוסם,דף104והנה לגבי מים ושמים מפרשים האבן עזרא והרדק שהם נאמרים תמיד בלשון רבים כדין שמות זוגיים כי הם באמת כפולים שהרי יש מים עליונים ומים תחתונים וכן יש שמים ושמי השמים אבל לגבי חיים מה איכא למימר ומצאתי אמר לי סבא לאחד קדוש מדבר בספרו הקדוש וספק לי אם אמר שראה כן בספר העיקרים או בספר עקדת יצחק שגם המלה חיים היא תמיד בלשון רבים מאותה סיבה כי גם חייו של היהודי המה כפולים בעולם הזה ובעולם הבא מה שאין כן להבדיל לא יהודי אין לו אלא העולם הזה בלבד לכן גם בשפתו אומרים חיים בלשון יחיד

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.