image_print

האזינו: קשה ~ יהושוע שטיינברג

המלה "עקש" מופיעה לראשונה במקרא בפרשתינו. רש"י מסביר את המלה עם שתי מלים דומות: "עקום" ו"מעוקל" – היינו עניני עקמומיות; אולם, מצינו לא פחות מעשר מלים נרדפות לענין זה. במאמרינו זה נסינו להבין את יסוד המלה, בניגוד לחברותיה, ולשם כך השווינוה למלים אחרות בעלות אותיות 'קש', שמשותף להן עניני קשיחות, קושי, מוצקות.

אחרי מות: בלוי ומבולבל ~ יהושע שטיינברג

[המלה"תֶּבֶל"מופיעה פעם אחת בפרשת אחרי מות ופעם אחת בקדושים,ולא בשום מקום אחר בתורה.בשתי ההופעות מביא רש"י שני פירושים דומים -אבל לא זהים: 1. בדעה א' פירש בהופעה הראשונה שענינה עריות,ניאוף,ובהופעה השניה:גנאי. 2. בדעה ב' פירש בשתי ההופעות שענינה בלילה ובלבול.להלן ההופעה הראשונה של "תֶּבֶל"]:ויקרא יח:כג -וְאִשָּׁה לֹא תַעֲמֹד לִפְנֵי בְהֵמָה לְרִבְעָהּ תֶּבֶל הוּא;רש"י -תבל הוא … Continue reading אחרי מות: בלוי ומבולבל ~ יהושע שטיינברג

image_print