image_print

סוכות: הגג האלילי של גוג ומגוג ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

הרב ש"ר הירש מציע כי הקשר הפונטי בין השם "גוג" (ו"מגוג") והמילה העברית "גג" רומז גם לקשר רעיוני בין שתי המילים. בעוד היהודים יושבים מתחת לסכך הקלוש, והמספק הגנה מועטה מלבד מפני אור שמש ישיר, גוג המעשי ודומיו מעולם לא יתייחסו ל"שטות" כזו. עם זאת, ישראל נצמדה לכיסוי רופף זה במשך אלפי שנים. נושא תפיסות-העולם המנוגדים הללו הוא נושא מאמר זה.

image_print