image_print

ראש השנה: הקול הערב המערבב ~ יהושוע שטיינברג

 איתא בגמרא : "למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהן עומדין? כדי  לערבב השטן" (ר"ה טז.). כאן משמש השטן בתפקיד המקטרג נגד ישראל בכדי לעורר את רוגזו של הקב"ה נגדם כביכול. שלש שאלות על מאמר זה: מה כל כך מבלבל בתקיעת השופר? אם אכן התקיעות כה "מערבבות" אותו, למה שלא יפסיק את הקטרוג לכמה … Continue reading ראש השנה: הקול הערב המערבב ~ יהושוע שטיינברג

image_print