image_print

סוכות: הגג האלילי של גוג ומגוג ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

הרב ש"ר הירש מציע כי הקשר הפונטי בין השם "גוג" (ו"מגוג") והמילה העברית "גג" רומז גם לקשר רעיוני בין שתי המילים. בעוד היהודים יושבים מתחת לסכך הקלוש, והמספק הגנה מועטה מלבד מפני אור שמש ישיר, גוג המעשי ודומיו מעולם לא יתייחסו ל"שטות" כזו. עם זאת, ישראל נצמדה לכיסוי רופף זה במשך אלפי שנים. נושא תפיסות-העולם המנוגדים הללו הוא נושא מאמר זה.

שלח/יום כיפור: סליחה, מחילה, כפרה בשפע! ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

שלוש מלים עיקריות מתארות את עניני כפרת עונות: סליחה, מחילה, כפרה. אמנם, מה ההבדל המהותי ביניהן, כלומר, מהי הייחודיות של כל מלה? מאמר זה מוקדש לשאלה זו.

בהעלותך: פסח שני, מה ענין פסח להיסח הדעת? ~ יהושע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

פרשת בהעלותך מוצעת הזמנות נדירה לקיים מצוות עשה שהזמן גרמא -הקרבת הפסח- שלא בעתה בתנאים מסויימים. במאמר זה ניתחנו את שרש 'פסח', והשווינו אותו למכלול המלים בעלות שתי אותיות ס-ח. התוצאות הן מעניינות; קרא אותו עד הסוף בלי להסיח את דעתך - אם תוכל להקריב אך מספר דקות.

image_print