image_print

אחרי מות: בלוי ומבולבל ~ יהושע שטיינברג

[המלה"תֶּבֶל"מופיעה פעם אחת בפרשת אחרי מות ופעם אחת בקדושים,ולא בשום מקום אחר בתורה.בשתי ההופעות מביא רש"י שני פירושים דומים -אבל לא זהים: 1. בדעה א' פירש בהופעה הראשונה שענינה עריות,ניאוף,ובהופעה השניה:גנאי. 2. בדעה ב' פירש בשתי ההופעות שענינה בלילה ובלבול.להלן ההופעה הראשונה של "תֶּבֶל"]:ויקרא יח:כג -וְאִשָּׁה לֹא תַעֲמֹד לִפְנֵי בְהֵמָה לְרִבְעָהּ תֶּבֶל הוּא;רש"י -תבל הוא … Continue reading אחרי מות: בלוי ומבולבל ~ יהושע שטיינברג

פֶּסַח: הפלא של חג הפסח ~ צבי אברהמס

פֶּלֶא,נְפִילָה, פִּיל,הַנְּפִלִים,תְּפִילָה,תְּפִילִין,הִפְלָה פֶּלֶא יש אנשים טפשים שירדו למצרים כדי למצוא ראיות שהנסים והנפלאות של עשר המכות באמת קרו.הם מצאו ראיות בהירוגליפים,ואז ניסו להסביר כיצד כל התופעות התרחשו באופן טבעי, על ידי סיבה ותוצאה. הם הסבירו שהיה מחלה כלשהי במים שגרמה לדגים למות,ולצפרדעים לצאת מן המים,ואחר כך הכינים וכו'. טיפשים!הפלא האמיתי, הפלא של חג הפסח, היה … Continue reading פֶּסַח: הפלא של חג הפסח ~ צבי אברהמס

image_print