image_print

בראשית: והנה הוא יציב מאוד ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

המילה "טוב" מופיעה פעמים רבות יותר בפרשת בראשית מאשר בכל פרשה אחרת - אך מה פירוש המילה המדוייקת? "Good" אולי יספיק כתרגום משוער, אך ישנם ניואנסים מגוונים אשר ניכרים בהקשרים שונים, כפי שמצינו בתרגומים ובפרשנים. מאמר זה מבקש לקבוע את המשמעות הבסיסית של מילה זו באמצעות טכניקות אטימולוגיות שונות, כגון השוואתה למילים אחרות המכילות את שתי האותיות "טב".     ומתוך נסיון לרדת לעומק שפת הקודש, אנו מקווים להעריך כיאות את גדולתו של העולם ה"טוב" של הקדוש ברוך הוא.

וזאת הברכה: אגף הבטחון הנצחי ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

סיכום המאמר: מאמר השבוע בוחן את עומק השורש 'בטח' והקשר ההדוק בינו לבין השורשים 'שכן' ו'ישב'. לאורך  הדרך, נחקור מילים מגוונות המכילות את שתי אותיות 'טח', כגון "טוחות" (כליות) ו"אבטיח". אבזמו ותהינו מהנסיעה!

האזינו: קשה ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

המלה "עקש" מופיעה לראשונה במקרא בפרשתינו. רש"י מסביר את המלה עם שתי מלים דומות: "עקום" ו"מעוקל" – היינו עניני עקמומיות; אולם, מצינו לא פחות מעשר מלים נרדפות לענין זה. במאמרינו זה נסינו להבין את יסוד המלה, בניגוד לחברותיה, ולשם כך השווינוה למלים אחרות בעלות אותיות 'קש', שמשותף להן עניני קשיחות, קושי, מוצקות.

image_print