image_print

האזינו: קשה ~ יהושוע שטיינברג

המלה "עקש" מופיעה לראשונה במקרא בפרשתינו. רש"י מסביר את המלה עם שתי מלים דומות: "עקום" ו"מעוקל" – היינו עניני עקמומיות; אולם, מצינו לא פחות מעשר מלים נרדפות לענין זה. במאמרינו זה נסינו להבין את יסוד המלה, בניגוד לחברותיה, ולשם כך השווינוה למלים אחרות בעלות אותיות 'קש', שמשותף להן עניני קשיחות, קושי, מוצקות.

image_print