image_print

וארא: הפלייה שמתקנת ממש ~ יהושוע סטיינברג

ה' מבטיח בפרשת וארא להבחין בין המצריים, אדוני העבדים לבין קורבנותיהם העבריים בנוגע למכות שתפקודנה את מצרים. המילה "והפליתי" נובעת מהשורש פלה, המוצגת לראשונה בפרשת השבוע. בליבה של שורש זה עומדים שני הרדיקלים "פל", מחרוזת המשותפת בלא פחות מעשרים מילים בשפת הקודש, עם משמעויות שונות לחלוטין - לכאורה. אנו מנסים להדגים שלמרות המראה החיצוני, ישנו חוט משותף עקבי המחבר בין מכלול המונחים הללו, משמעות שהיא כל סיבת-הקיום של האומה היהודית.

image_print