image_print

ואתחנן: שמירה פנימית וחיצונית ~ יהושוע שטיינברג

תופעה בלתי צפויה מצינו בפרשת ואתחנן: שתי מלים משורש אחד, בפסוק אחד, המתורגמות עם מלים ארמיות שונות אחת מהשנייה לחלוטין. יתר על כן, תופעה זו חוזרת על עצמה בעקביות בכל הופעת שתי המלים הללו בתורה. מאמר זה בודק את ההבדל בין אלו המלים והלימוד המפתיע והמאלף העומד מאחורי חריגה עדין זו.

image_print