image_print

ויחי: חסד יחסי? – נפלאות שפת הקודש

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

על ערש הדווי שלו בפרשת ויחי, יעקב מבקש מבנו האהוב יוסף להישבע שהוא יקבור אותו בארץ ישראל עם אבותיו, וכינה זאת מעשה של "חסד ואמת". פירוש המילה חסד כאן כמובן מורה על טוב לב, נדיבות לב. המילה הנהדרת הזו משמשת פעמים רבות לתאור את ה' בעצמו, והיא למעשה אחת משלוש-עשרה המדות בהן נקט משה כדי להציג את טובתו. ובכל זאת, למרבה הפלא, מונח זה מופיע בספר ויקרא עם משמעות שונה מאוד; המילה משמשת לתיאור המעשה המחפיר של גילוי עריות עם אחותו של אדם, וכן בספר משלי, המילה מציינת בושה. במאמר זה ניסינו להבין את המשמעות הבסיסית של מילה זו, וכיצד היא יכולה לשאת הוראות כאלה השונות לחלוטין. ובסופו של דבר אנו מציעים את הלימוד העמוק שהתורה עשויה ללמד אותנו באמצעות הפרדוקס הזוהר הזה.

image_print