image_print

פ' וילך: כל כינויי אומץ כאומץ? ~ יהושוע שטיינברג

יש לפחות חמש עשרה מילים ל"חוזק" בעברית המקראית, אך אחת מהן, השורש 'אמץ', חוזרת על כך בפרשת השבוע יותר מבכל פרשה אחרת. במאמר זה אנו בוחנים את עומק השורש בן שלוש אותיות זה, על ידי השוואתו לשורשים אחרים המכילים צירוף זהה של שתי אותיות 'מ-צ'. ומכאן ניסינו להבין את מקומה הייחודי במערך הרחב של המילים הנושאות משמעות כללית דומה.

image_print