image_print

ויצא: עדר מסודר ~ נפלאות שפת הקודש

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

פרשתינו מתמקדת בעיקר בחייו של יעקב אבינו, שהיה רועה צאן. יעקב לא היה ראשון מבין רועי צאן בחמישה חומשי תורה; הרי מוצאים רבים שעסקו במקצוע זה, חהל מהבל ועד אברהם וכולל משה רבינו בעצמו. בהיות כן, היה סביר להניח שנמצא את הביטוי "עדרי צאן" עשרות או מאות פעמים בחומש. אמנם המילה "עדר" מופיעה בסך הכל רק 11 פעמים, וכולם בפרשתינו, ובפרשת וישלח שנקרא בשבוע הבא – הפרשיות העוסקות ביעקב ובניו, והדבר אומר דורשיני. במאמר בדקנו ארבע משמעויות שונות של נגזרי שורש 'עדר' והצענו קשר עניני. וכן בדקנו את מכלול המילים המכילות אותיות 'דר', והצענו מכנה משותף אף ביניהן. ובסופו של דבר נסינו לקשר בין המשמעות המשותםת לבין אישיותו וחייו של יעקב, ומדוע העם היהודי נקרא דוקא על שמו. שבת שלום!

image_print