image_print

תשתית שטותית: פרשת ויקהל ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

תקציר המאמר: פרשיות ויקהל-פקודי מספרות על בניית המשכן בפועל, ומאשרת כי הוא עוצב בהתאם לציווים המקוריים. התשתית הבסיסית של המשכן - למרות שתמיד הייתה מכוסה בזהב או בנחושת - נשאבה ממין עצים הנקרא שטים. מדוע נבחר הסוג הספציפי הזה, כאשר הוא בהחלט אינו גדל במדבר? וכן – אם אמנם המין הזה הוא כל כך חיוני, מדוע הוא הוסתר מהעין? אנו מחפשים את התשובות לשאלות אלו בהצהרות חכמינו המפוזרים בכתביהם. וכמובן, אנו בוחנים את מכלול המילים המשתפות את שני הרדיקלים החיוניים של מילה זו - 'שט', ומחפשים חוט משמעות משותף בין המשמעויות השונות לכאורה, אך אני מאמין שבסופו של דבר עולה ושופך אור על הסיבה להיבחרו של מין זה לתפקיד עילאי זה.

image_print