image_print

ויקרא: ילקוט משפחת 'לק' ~ יהושע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

תקציר המאמר: התורה בפרשת צו מתארת ​​את נוהל הקרבת העופות שיבוצע על ידי הכהן, כלומר לקטוע את צווארו בציפורניו. פעולה זו נקראת "מליקה" בעברית, מילה המופיעה בכל הכתובים באופן בלעדי בפרשתינו. מאמר השבוע מתמקד במונח ייחודי זה, תוך ניסיון לזהות את המשמעות הייחודית שלו, בניגוד למילים נרדפים עבריים לחיתוך וגזירה, על ידי השוואה של "מלק" לסל של מילים אחרות המכילות את המיתר הבסיסי בן שתי אותיות "לק". למרבה ה-luck, אכן יש מכנה משותף לכל הביטויים האלה שעוזר לא רק להבין את המילה "מלק", אלא גם את עומקן של כל המילים האחרות השייכות לקבוצה זו.

image_print