image_print

וישב: מאמר פושר ~ נפלאות שפת הקודש

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

חייו של יוסף כרוכים בחלומות, פתרונם והתגשמותם. התורה מספרת על שני חלומותיו הוא, על חלומותיהם של שני שרי פרעה הכלואים איתו במאסר, ועל שני חלומותיו של פרעה. על אף שמופיעים חלומות רבים בתנ"ך, בכל המקרא מצינו פועל "פתר" רק אצל יוסף בפרשיות וישב שלנו ובמקץ, שקוראים בשבת הבאה. לעומת זאת, מלה דומה, "פשר" מופיעה בארמית ביחס לחלומות נבוכדנצר ולגבי ה"כתב על הקיר" אצל נכדו בלשאצר. במאמר נבדוק ונשווה את משמעויות שתי המלים הללו, וכן את ההבדל שבין "פשר" בארמית לבין עמיתה בלשון הקודש, המורה בלשון חז"ל על הסכמה / החלטה הכרוכה בויתורים. שבת שלום.

image_print