image_print

יתרו: חידודי חדוה ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

סיכום המאמר: פרשת יתרו פותחת בהצהרה ברורה לכאורה, המתארת ​​את שמחתו של יתרו על התערבותו של השם לטובת בני ישראל. עם זאת, חכמינו פירשו את המילה לשמחה, וַיִּחַדְּ, לא כביטוי של התרוממות רוח, אלא כתיאור של ההפך הגמור: כחתכים מייסרים. מאמר זה בוחן את החשיבה העומדת מאחורי היציאה הרדיקלית מהמשמעות הפשוטה שבאה לידי ביטוי בדרשה זו, כלומר כיצד ביקשו לפענח את רגשותיו של יתרו מתוך בחירת התורה במילה נדירה זו. אנו סוקרים את מגוון המילים בלשון הקודש המכילות את שתי האותיות 'חד', ומצאנו חוט משותף ביניהם שלדעתנו משמש רמז לפתיחת התעלומה והתובנה יוצאת הדופן שחכמינו הפגינו בדרשה זו.

image_print