image_print

כי תבוא: להסתכל בהשכל ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

פירוש המילה להשכיל (הנגזר מהשורש להבין) הוא להיות יותר חכם, משכיל יותר. אמנם, בפסוק האחרון בפרשת השבוע, יש למלה משמעות אחרת לפי אונקלוס: "הצלחה". אכן, שורש זה נושא לכאורה משמעויות שאינן קשורות -ואף הפוכות- בכתובים, על פי פרשנים שונים, היינו "להסתכל" ו"סיכול". מאמר זה חוקר את השורש המסתורי הזה כדי לקבוע את משמעותו המרכזי, המחברת בין הוראותיהם השונים של נגזריו.

image_print