image_print

מסעי: תתאו את הארץ ~ יהושוע שטיינברג

שתי מלים נדירות מופיעות בפרשתינו בענין קביעת גבולות ארץ ישראל: 1. "והתאויתם" 2. "תתאו". מה פשר מלים אלו ומה ענינם לגבולות בכלל ובפרט לתחומי א"י?

image_print