image_print

משפטים: דקדק, דקדק בצדק ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

סיכום המאמר: פרשת משפטים מוקדשת במידה רבה להוראת הצדקות, תוך הגדרת מהי התנהגות נכונה וטובה בין בני אדם. שורש 'צדק' הוא אחד השכיחים בתנ"ך, וכאילו להדגיש את מרכזיותו של מושג זה למצב האנושי, השורש הזה מופיע לא פחות מ-655 פעמים בכל התנ"ך. אבל מה טמון בליבה של צדק? מתוך מאות הדוגמאות של צדיקים וצדקה במקרא, מהו הלקח הבסיסי עבורנו בחיי היומיום? על מנת לגלות את המשמעות המהותית של המילה, מאמר זה מתבונן באותיות היסודיות של השורש עצמו, כלומר בחינת מכלול המונחים האחרים בתנ"ך המכיל את מחרוזת שתי האותיות 'דק'. דפוס מתגלה במהירות ומצביע על היבט של ישירות שרק החכמה האלוקית יכולה ללמד.

image_print