image_print

נצבים: חקירת עקירה ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

בפרשת השבוע מופיעה מילה –"ויתשם" משוש 'נתש'- שהיא הופעתה היחידה בכל חמישה חומשי תורה. במאמר זה ניסינו לברר את משמעותה המיוחדת של שורש זה, ויחסו לאחותו הפונטי, שורש 'נטש'. יהי רצון שיזכור ה' אותנו לטובה בר"ה הבעל"ט – ואל יטשינו לנצח, כפי שנתפלל בסליחות בערב ראש השנה: דְּרֹשׁ עֶלְבּוֹנָם וְאַל תִּטֹּשׁ

image_print