image_print

נשא: סטייה מן השיטה ~ יהושוע שטיינברג

האשה הנואפת נקראת סוטה במשנה, מבוסס על שתי אותיות ש-ט במקרא. מאמר זה בוחן את מגוון המלים הנגזרות מאותיות אלו והחיבורים ההדדיים שביניהם, לרבות המסית המוחלט, הש-ט-ן.

image_print