image_print

שופטים: מאמר דחוי ~ יהושוע שטיינברג

בענין דיני הריגה בשוגג, התורה מתארת להב של גרזן שמתרופף תוך כדי הנפתו לכרות אילן. המלה שנקטה בה הכתוב להנפה היא "ונדחה", משורש 'נדח', שורש המופיע בכל חמישה חושי תורה רק בספר דברים. מאמר זה בודק את עומק המילה הזאת, וכן את היחס הקרוב בין משמעותיה למשמעויות מכלול המלים המכילות אותיות 'דח' בלשון הקודש.

image_print