image_print

שופטים: מאמר דחוי ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

בענין דיני הריגה בשוגג, התורה מתארת להב של גרזן שמתרופף תוך כדי הנפתו לכרות אילן. המלה שנקטה בה הכתוב להנפה היא "ונדחה", משורש 'נדח', שורש המופיע בכל חמישה חושי תורה רק בספר דברים. מאמר זה בודק את עומק המילה הזאת, וכן את היחס הקרוב בין משמעותיה למשמעויות מכלול המלים המכילות אותיות 'דח' בלשון הקודש.

image_print