image_print

סוכות: הגג האלילי של גוג ומגוג ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

הרב ש"ר הירש מציע כי הקשר הפונטי בין השם "גוג" (ו"מגוג") והמילה העברית "גג" רומז גם לקשר רעיוני בין שתי המילים. בעוד היהודים יושבים מתחת לסכך הקלוש, והמספק הגנה מועטה מלבד מפני אור שמש ישיר, גוג המעשי ודומיו מעולם לא יתייחסו ל"שטות" כזו. עם זאת, ישראל נצמדה לכיסוי רופף זה במשך אלפי שנים. נושא תפיסות-העולם המנוגדים הללו הוא נושא מאמר זה.

נצבים: חקירת עקירה ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

בפרשת השבוע מופיעה מילה –"ויתשם" משוש 'נתש'- שהיא הופעתה היחידה בכל חמישה חומשי תורה. במאמר זה ניסינו לברר את משמעותה המיוחדת של שורש זה, ויחסו לאחותו הפונטי, שורש 'נטש'. יהי רצון שיזכור ה' אותנו לטובה בר"ה הבעל"ט – ואל יטשינו לנצח, כפי שנתפלל בסליחות בערב ראש השנה: דְּרֹשׁ עֶלְבּוֹנָם וְאַל תִּטֹּשׁ

כי תבוא: להסתכל בהשכל ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

פירוש המילה להשכיל (הנגזר מהשורש להבין) הוא להיות יותר חכם, משכיל יותר. אמנם, בפסוק האחרון בפרשת השבוע, יש למלה משמעות אחרת לפי אונקלוס: "הצלחה". אכן, שורש זה נושא לכאורה משמעויות שאינן קשורות -ואף הפוכות- בכתובים, על פי פרשנים שונים, היינו "להסתכל" ו"סיכול". מאמר זה חוקר את השורש המסתורי הזה כדי לקבוע את משמעותו המרכזי, המחברת בין הוראותיהם השונים של נגזריו.

image_print